Paintball – Regulamin

REGULAMIN POLA PAINTBALLOWEGO

 1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych osoby poniżej 18 roku życia.
 2. W grze mogą brać udział osoby o dobrym stanie zdrowia. Osoby, u których mogą wystąpić jakiekolwiek przeciwwskazania do gry w paintball, wynikające ze stanu zdrowia nie mogą brać udziału w rozgrywkach.
 3. Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, czy leków o działaniu psychotropowym.
 4. Na terenie pola gry obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania masek z twarzy!!!
 5. Zabronione jest strzelanie z markera (również bez kulek) poza terenem pola gry.
 6. Poza terenem gry wymagane jest stosowanie zatyczek lub blokowanie spustu. Przed grą i po grze zabezpieczaj broń (blokada spustu, zatyczka na lufę, lufa skierowana w dół).
 7. Granice pola gry wyznacza ogrodzenie. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
 8. Rozpoczęcie gry następuje na wyraźny znak lub okrzyk sędziego.
 9. Wszelkie działania związane z przebiegiem imprezy muszą być podporządkowane decyzjom instruktorów prowadzących grę.
 10. Gracz nie może uczestniczyć w rozgrywkach bez zapoznania się z instruktażem dotyczącym obowiązujących zasad bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu), funkcjonowania sprzętu etc.
 11. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa i stanowiące zagrożenie dla innych graczy będą usuwane z pola przez sędziego bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty.
 12. Odległość, od jakiej strzelają do siebie zawodnicy nie powinna być mniejsza niż 5 m. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 13. Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując maski, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
 14. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a takżeuzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi. W przypadku awarii sprzętu przerwij

  grę i zgłoś się do obsługi pola.

 15. Gramy tylko kulkami organizatora. Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkamiznalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich

  kulek może spowodować uszkodzenie markera.

 16. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie trafienia kulką paintballową, którapozostawiła widoczny ślad farby lub własnej deklaracji o wyłączeniu z gry.
 17. Nie wolno celować ani strzelać do graczy wyeliminowanych, osób postronnych, sędziów,fotografów i zwierząt.
 18. Należy przerwać grę w przypadku pojawienia się osób postronnych na terenie pola gry.
 19. Do gry służy tylko sprzęt do paintballa, używanie innego sprzętu jest niedozwolone.
 20. Odstępstwa od zasad zawartych w regulaminie wiążą się z przerwaniem rozgrywki iwykluczeniem z dalszego udziału z zabawie.
 21. Zabrania się wchodzenia do obszarów oznaczonych taśmą ostrzegawczą.
 22. W przypadku uszkodzenia wypożyczanego sprzętu, wynikłego z niewłaściwego użytkowanialub świadomego, umyślnego uszkodzenia, stosuje się odpowiedzialność materialną

  uczestnika gry.

 23. Zakupione kulki nie podlegają zwrotowi.
 24. W przypadku, gdy grający jest osobą niepełnoletnią odpowiedzialność finansową przejmujejego opiekun prawny i jest wtedy traktowany jakby to on uczestniczył w grze.
 25. Na terenie pola gry jak i na terenie przyległym obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawianiaśmieci i butelek.

PRZESTRZEGAJ I WYMAGAJ BEZWZGLĘDNIE POWYŻSZYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OD SIEBIE I OD INNYCH!